BİZE HEMEN ULAŞIN!

+90 (536) 746 31 77

Uzun Dönem İkamet İzni 2023

Uzun dönem ikamet izni

Uzun dönem ikamet izni, halk ağzında daha çok ‘süresiz ikamet izni’ olarak bilinmektedir. Uzun dönem ikamet izni vatandaşlıktan sonra Türkiye’de bulunan bir yabancının sahip olabileceği en avantajlı hukuki statüdür. Bu izin sayesinde Türkiye’yi ekonomik ve sosyal hayatının merkezi haline getirmiş yabancılar alabilirler.

Bu koşulun sağlanıp sağlanmadığı belirlemek için ise kanunen koyulmuş bir takım şartların gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Türkiye’de bulunan her yabancının hayalini kurduğu uzun dönem ikamet izni hakkında aklınızdaki bütün soruların cevabını bulabileceğiniz yazımızı takdim ediyoruz.

Uzun Dönem İkamet İzni Nasıl Alınır
Uzun Dönem İkamet İzni Nasıl Alınır?

Uzun Dönem İkamet İzni Nasıl Alınır?

Uzun dönem ikamet izni, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 43. Maddesinde düzenlenen şartların sağlanması halinde, yabancının bulunduğu ildeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne istenen belgeler ile başvurması yöntemiyle alınmaktadır. Söz konusu başvuru yapıldıktan sonra başvuru değerlendirilmeye alınacaktır. Değerlendirme süresi ise 90 gündür. Söz konusu başvuru bu süre zarfında kişiye yasal kalış hakkı da sağlamaktadır.

Uzun dönem ikamet izni için başvuruda bulunan yabancılara randevu gününde il göç idaresi müdürlüğü tarafından ikamet izni müracaat belgesi düzenlenmektedir. Uzatma başvurularında müracaat belgesi sistem tarafında otomatik olarak düzenlenir. Bu belgenin il göç idaresi müdürlüğü tarafından onaylanması gerekmektedir.

Uzun Dönem İkamet İzni Nasıl Alınır?

Bu müracaat belgesi ve harç makbuzlarının onaylı örnekleri kişilere her defasında 15 gün içerisinde dönmek şartıyla çoklu yurtdışına çıkış-giriş hakkı sağlamaktadır.

Uzun dönem ikamet izni başvurusunda bulunan yabancı kişinin başvurusunda eksik evrak bulunması halinde, 30 gün eksik evrakı / evrakları tamamlaması için süre verilir. Bu süre zarfında eksik evrakların tamamlanmaması halinde ise uzun dönem ikamet izni başvurusu işlemden kaldırılacaktır.

Uzun Dönem İkamet İzni Alabilmek İçin 8 Yıl Kesintisiz Türkiye'de Bulunmak Gerekmektedir
Uzun Dönem İkamet İzni Alabilmek İçin 8 Yıl Kesintisiz Türkiye’de Bulunmak Gerekmektedir.

Uzun Dönem İkamet İzni Şartları Nelerdir?

Uzun dönem ikamet izninin şartları, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 43. Maddesinde düzenlemiştir. Bu kanun maddesine göre;

 • Kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle Türkiye’de kalmış olmak,
 • Son üç yıl içinde sosyal yardım almamış olmak,
 • Kendisi veya varsa ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelir kaynağına sahip olmak,
 • Geçerli sağlık sigortasına sahip olmak,
 • Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak,

şartlarını taşıyan kişiler uzun dönem ikamet izni için başvurabilirler.

Şartlara göz attığımızda, diğer ikamet izni alma türlerinde aranan şartlara ek olarak 2 şartın daha eklendiğini görürüz. Bunlar;

 • Kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle Türkiye’de kalmış olmak,
 • Son üç yıl içinde sosyal yardım almamış olmak.

Bu özel şartları daha yakından inceleyelim.

Kesintisiz En Az Sekiz Yıl İkamet İzniyle Türkiye’de Kalmış Olmak

Kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle Türkiye’de kalmış olmak; şartındaki kesintisizliğin hesaplanmasının nasıl yapıldığı, Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğinin 40. Maddesinin 2. Fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre;

 1. Hesaplamada başvuru tarihi esas alınır. Yabancının yurtdışında kaldığı süreler ve ikamet izni almadan Türkiye’de kaldığı süreler kesintidir.
 2. Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük birer yıllık dilimler içerisinde toplam yüz seksen günü aşan kesinti bulunmuyorsa diğer bir yıllık dilime geçilir ve bu kontrole sekiz yıl tamamlanana kadar devam edilir.
 3. Birer yıllık dilimlerde yüz seksen günü aşan kesinti olmaması durumunda son beş yıllık dilim içinde toplam üç yüz altmış beş günü aşan kesinti olup olmadığına bakılır.
 4. Sekiz yıl içerisinde bir seferde veya peş peşe, yurtdışında ya da ikametsiz olarak Türkiye’de geçirdiği süre altı ayı geçen yabancıların talepleri, dilimlik hesaplamaya geçilmeden olumsuz olarak sonuçlandırılır.
 5. Sınır dışı etme işlemi uygulanan yabancıların, önceki ikamet izni süreleri, ikamet izin sürelerinin toplanmasında hesaba katılmaz.

Kuralları esasına göre yapılan kesintisizlik sayımında, 8 yıl kesintisiz olarak Türkiye’de kalmış olan yabancı, uzun dönem ikamet iznini almak için bu şartı sağlamış sayılır.

NOT: 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 42. Maddesine göre ‘Mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri ile insani ikamet izni sahiplerine ve geçici koruma sağlananlara, uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı tanınmaz.’ Dolayısıyla kanun maddesinde sayılan hukuki statülerden birisine sahip olan yabancı kişi 8 yıl kesintisiz olarak Türkiye’de bulunsa dahi uzun dönem ikamet iznine başvuru yapma hakkı elde edemez.

Kanun maddesinde bu düzenlemelenin nedeni, söz konusu hukuki statüye sahip kişilerin Türkiye’de geçici olarak bulunan kişiler olarak görülmeleridir. Dolayısıyla kanunu koyucu bu tür hukuki statüye sahip yabancıların uzun dönem ikamet izni almalarını engellemiştir.

Son Üç Yıl İçerisinde Sosyal Yardım Almamış Olmak

Son üç yıl içerisinde sosyal yardım almamış olmak; uzun dönem ikamet izni almak için başvuru yapan yabancının son üç sene içerisinde sosyal yardım alıp almadığı kontrol edilir. Aldığı tespit edilirse, yabancının başvurusu olumsuz sonuçlandırılır.

Kanunda belirtilen bu şartları sağlayan yabancılar uzun dönem ikamet izni alabilirler. Şartlardan herhangi birini sağlamayan yabancının başvurusu ise olumsuz sonuçlanacaktır.

Not: Göç Politikalar Kurulu tarafından bazı yabancılar için yukarıda saymış olduğumuz şartlardan, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak şartı haricindeki diğer şartlar aranmaksızın uzun dönem ikamet izni alabilme hakkı verilmektedir. Bu tür yabancıların kimler olduğu ise Türkiye’nin göç politikasına göre belirlenmektedir.

Günümüzde ise Türk Soylu olarak kabul edilen ‘Kırım Türkleri’ , ‘Ahıska Türkleri’ ve ‘Uygur Türkleri’ kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak koşulunu yerine getirmeleri halinde uzun dönem ikamet izni alabilmektedirler.

Uzun Dönem İkamet İzni Yenileme Süreci

Uzun dönem ikamet izni yabancıya Türkiye’de süresiz kalma hakkı sağlayan ikamet izni türüdür. Bu sebeple bir diğer ismi ‘Süresiz İkamet İznidir’. Uzun dönem ikamet izni iptal edilmeyen bir yabancının ikamet iznini yenilemesi gerekmemektedir.

Uzun dönem ikamet izni kartının kaybolma, çalınma, hatalı olma veya yıpranma durumları sebebiyle yenilemeye ihtiyaç duyulması halinde ise ikamet izni kartı yeniden düzenlenir. İkamet izin kartının kaybolması, çalınması veya yıpranması hâllerinde ikamet izin belgesinin ücreti tam; bu iznin harcı ise yarım harç olarak alınır. Karakol aracılığıyla kayıp tutanağı tutturulmalıdır.

Sonra tutulan kayıp tutanağı, biyometrik fotoğraf ve adres kayıt sistemine kayıtlı olunduğunu gösteren belge ile beraber ikamet edilen ildeki İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gidilmelidir. İl Göç İdaresi Müdürlüğünde ikamet izni kartının yeniden düzenlenmesi için başvuruda bulunulmalıdır.

Uzun Dönem İkamet İzni Yabancı Kişilere Geniş Haklar Sağlarlar
Uzun Dönem İkamet İzni Yabancı Kişilere Geniş Haklar Sağlarlar.

Uzun Dönem İkamet İzninin Kişilere Sağladığı Haklar

Türkiye’de ikamet eden bir yabancının uzun dönem ikamet izni alması, kendisine bir çok hak sağlamaktadır.

Kanun Koyucu 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 44 . maddesinde ‘Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanırlar.’ düzenlemesine yer vererek uzun dönem ikamet izninin bir yabancıya, kanunda belirtilen istisnalar dışında Türk vatandaşı bir kişinin yararlanabileceği haklardan yararlanabilme imkanı vermiştir. Bu durum ise bir yabancı için çok avantajlı bir hukuki statü elde ettiğinin açık göstergesidir.

Kanun Maddesine göre uzun dönem ikamet izni sahibinin Türk Vatandaşı bir kişiden hukuki olarak şu farklılıkları bulunmaktadır:

 • Uzun dönem ikamet izni sahibi yabancı askerlik yapma yükümlülüğünden muaftır.
 • Uzun dönem ikamet izni sahibi yabancının seçme ve seçilme hakkı bulunmamaktadır.
 • Uzun dönem ikamet izni sahibi yabancı kamu görevlerine giremez.
 • Uzun dönem ikamet izni sahibi yabancı vergiden muaf olarak araç veya ev eşyası ithal edemez.
 • Bu farklılıkların dışında ise özel kanunlardaki düzenlemeler saklı tutulmuştur. Yani özel kanunlarda uzun dönem ikamet izni sahibinin haklarındaki kısıtlama düzenlenmiş olabilir. (Örnek: diplomatik veya umuma mahsus Türk pasaportunu uzun dönem ikamet izni sahibi yabancılar alamazlar.)

Not: Cumhurbaşkanı uzun dönem ikamet izni sahiplerinin haklarında kısmen veya tamamen kısıtlamaya gidebilme hakkında sahiptir.

Uzun dönem ikamet izni sahibi bir yabancının;

 • İkamet,
 • Seyahat,
 • Çalışma (Çalışma izni almaları koşuluyla),
 • Yatırım,
 • Ticari Faaliyet,
 • Miras,
 • Taşınır ve Taşınmaz mal edinimi ve devredilmesi,

gibi işlemleri Türk Vatandaşına uygulanan işlemler ile aynı şekilde gerçekleştirilir.

Uzun Dönem İkamet İznine Başvurmak İçin Aşağıdaki Belgeler Gerekmektedir
Uzun Dönem İkamet İznine Başvurmak İçin Aşağıdaki Belgeler Gerekmektedir.

Uzun Dönem İkamet İzni İçin Gerekli Belgeler

Uzun dönem ikamet iznine başvuracak olan bir yabancının ibraz etmesi gereken belgeler şunlardır :

Gerekli Belgeler:

1. İkamet İzni Başvuru Formu (Yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır. Başvuru formuna aşağıda yer alan link’ten ulaşabilirsiniz.

https://e-ikamet.goc.gov.tr/Ikamet/BasvuruFormuOrnegiGecis/BasvuruFormuBos?tur=1

2. Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi (Kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile giriş-çıkış ve vize bilgilerini gösterir işlem gören sayfalar) (Belgenin aslı randevu gününde yanınızda bulunmalıdır.)

3. Dört (4) adet biometrik fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biometrik olmalıdır.)

4. Önceki ikamet izin belgesinin fotokopisi (Belgenin aslı randevu gününde yanınızda bulunmalıdır.)

5. Son üç yıl içerisinde sosyal yardım alınmadığını gösteren e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belgenin aslı (Valilikler/Kaymakamlıklar bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından alınabilir.)

6. Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair e- imzalı / imzalı ve kaşeli / mühürlü belgenin aslı

7. Adli sicil kaydı (Kendi ülke makamlarından ve Türk adli makamlarından alınabilir.) (Ülkesine giriş/çıkış yapmaması nedeniyle kendi ülkesinden adli sicil kaydı verilemediğine dair belge ibraz edenlerden Türk makamlarından alacağı adli sicil kaydı yeterli kabul edilir)

8. İkamet izni kart bedelinin ödendiğini gösterir belge/makbuz
9. Geçerli sağlık sigortası
(Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır. Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

 • İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge
 • Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü provizyon belgesi (SGK’dan getirilecek provizyon belgeleri aile ikamet izinlerinde hem destekleyici, hem de aile bireylerini kapsayacak biçimde olmalıdır.)
 • Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair e-imzalı/ imzalı ve kaşeli/mühürlü belge
 • Özel sağlık sigortası (En az bir yıl süreli olması gerekmektedir.)(Lütfen başvuru sırasında sigorta poliçenizin imzalı ve kaşeli/mühürlü aslını ibraz ediniz!)

10. Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge

(Adres kayıt sistemine kayıtlı olunması halinde) il/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınacak e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü veya e-devlet sisteminden (www.turkiye.gov.tr) alınacak Yerleşim Yeri Belgesi”)

11. Kalınacak Yeri Gösterir Belge

(Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır.)

 • Kendi evinizde kalıyorsanız, tapu fotokopisi;
 • Kira sözleşmesi ile kalıyorsanız, kira sözleşmenizin noter onaylı örneği;
 • Otel vb. konaklama yerlerinde kalıyorsanız, bu yerlerde kaldığınıza dair belgeler; o Öğrenci yurtlarında kalıyorsanız, yurtta kaldığınıza dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge,
 • Üçüncü kişinin yanında kalıyorsanız, yanında kalınan kişinin noter onaylı taahhüdü (yanında kalınan kişinin evli olması halinde ayrıca eşinin de noter onaylı taahhüdü)

Çocuklar İçin Gerekli Belgelerdeki Özel Durumlar

Çocuğun pasaport veya pasaport yerine geçen belgesinden ya da ulusal kimlik kartlarından anne ve baba tespit edilemiyorsa, onaylı doğum belgesi istenir. Anne veya babadan birisinin bulunmaması durumlarında ise onaylı muvafakatname istenir. Anne veya babadan birinin ölümü halinde ise diğer eş onaylı ölüm belgesi ibraz etmelidir. Boşanma halinde çocuğun onaylı velayet belgesi istenir.

Uzun dönem ikamet izni başvurusunda bulunan şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi / babası veya yasal temsilcisinin vereceği onaylı muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek noter onaylı taahhütname aranır.

Not: Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli / mühürlü olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması veya taraf olunsa dahi belgede Apositille şerhi olmaması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması ( konsolosluk / elçilik onayı ve Dışişleri Bakanlığı / bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları ) gerekmektedir.

Apostille anlaşmasına taraf ülkeleri öğrenmek için aşağıdaki link’te yer alan internet sitesine göz atabilirsiniz.

https://www.icisleri.gov.tr/kurumlar/icisleri.gov.tr/IcSite/illeridaresi/Mevzuat/Genelgeler/ApostilTasdikSerhineTarafUlkeler2022.pdf

Uzun Dönem İkamet İzni Başvurusunun Ret Edilmesi Durumunda Ne yapılmalı
Uzun Dönem İkamet İzni Başvurusunun Ret Edilmesi Durumunda Ne yapılmalı?

Uzun Dönem İkamet İzni Reddi ve İtiraz Hakkı

Uzun dönem ikamet izni başvurusunda bulunan bir yabancının başvurusu yapılan değerlendirme sonucunda ret edilebilir. Ret sebebi ise çeşitlilik gösterebilmektedir. Yabancının başvuru esnasında yapmış olduğu bir hata ret edilmeye sebep olabileceği gibi değerlendirmeyi yapan idarenin takdir yetkisini olumsuz yönde kullanması sebebiyle de başvuru ret edilebilir.

Uzun dönem ikamet izni ret edilen yabancı kişi kendisine ret kağıdının tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde İdare Mahkemesine, ‘İdari İşlemin İptali Davası’ açabilir. Görevli İdare Mahkemesi, başvuruyu ret eden İl Göç İdaresinin bulunduğu Şehirdeki İdare Mahkemesidir. Uzun dönem ikamet izni başvurusu ret kağıdının yurt dışı temsilciliklerden alınması durumunda ise Ankara İdare Mahkemeleri Görevlidir.

Uzun dönem ikamet izni başvurusunun ret edilmesini hukuka aykırı bulan yabancı, İdare Mahkemesinde dava açarsa, dava açması kendisine yasal kalış hakkı sağlamaz. Yani yabancı kişinin dava devam ederken Türkiye’de yasal olarak kalabilmesi için mutlaka vizeye, vize muafiyetine ya da başka bir ikamet iznine sahip olması gerekmektedir. Aksi halde yabancının 10 gün içerisinde ülkeden çıkış yapması gerekmektedir.

Uzun dönem ikamet izni başvurusu ret edilen yabancı 6 ay boyunca uzun dönem ikamet izni başvurusunda bulunamaz. Ancak bu sürede şartlarını sağladığı başka ikamet izni başvurusunda bulunabilir.

Uzun Dönem İkamet İzni Hangi Durumlarda İptal Edilir?

Uzun dönem ikamet izni sahibi bir yabancının, ikamet izni iptal edilebilir. 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 45. Maddesinde hangi durumlarda uzun dönem ikamet izninin iptal edileceği düzenlenmiştir. Buna göre;

 • Yabancının, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturması durumunda uzun dönem ikamet izni iptal edilir. Kanun koyucu ‘ciddi’ ibaresini getirerek idarenin iradesini kısıtlayıcı bir tavır sergilemiştir.
 • Yabancının sağlık, eğitim ve ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti dışında bir nedenle kesintisiz bir yıldan fazla süreyle Türkiye dışında bulunması durumunda uzun dönem ikamet izni iptal edilir.

Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturması sebebiyle uzun dönem ikamet izni iptal edilen yabancının başvurabileceği yöntemler;

Kamu düzeni ve güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturması sebebiyle uzun dönem ikamet izni iptal edilen yabancı kısa dönem, öğrenci veya aile ikamet izni alamaz. Sadece insani ikamet izni talep edebilirler.

Sağlık, eğitim ve ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti dışında bir nedenle kesintisiz bir yıldan fazla süreyle Türkiye dışında bulunması gerekçesiyle uzun dönem ikamet izni iptal edilen yabancının başvurabileceği yöntemler;

Uzun dönem ikamet izni sağlık, eğitim ve ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti dışında bir nedenle kesintisiz bir yıldan fazla süreyle Türkiye dışında bulunması sebebiyle iptal edilen yabancılar tekrardan uzun dönem ikamet iznine veya şartlarını taşıdıkları başka ikamet izinlerine başvurabilirler.

İptal edilmesi sebebiyle tekrardan uzun dönem ikamet iznine başvuracak olan yabancının başvurusu öncelikli olarak değerlendirilir ve kanunen en geç 1 ay içerisinde sonuçlandırılır. Yapılan bu ikinci başvuruda yabancının kesintisiz sekiz yıl ikamet izniyle kalma şartı aranmaz. Ancak uzun dönem ikamet izninin diğer şartları aranır.

İptal edilmesi sebebiyle tekrardan uzun dönem ikamet iznine başvuracak olan yabancının ikinci başvurusu değerlendirilirken yabancının;

 • Türkiye’de yerleşmek amacıyla kalma iradesi,
 • Türkiye’de yakınlarının bulunup bulunmadığı,
 • Taşınmaz mal varlığı,
 • Aktif iş ve çalışma ilişkileri,
 • Türkiye ile olan sosyal, ekonomik ve kültürel bağları

göz önünde bulundurulur. Dolayısıyla başvuru esnasında yabancının bu hususlar üzerinde özellikle durması, yeniden uzun dönem ikamet izni alabilmesi için önemlidir.

Uzun Dönem İkamet İzni Sahibi Yabancının Ayrıca Çalışma İzni Alması Gerekir Mi
Uzun Dönem İkamet İzni Sahibi Yabancının Ayrıca Çalışma İzni Alması Gerekir Mi?

Uzun Dönem İkamet İzni İle Çalışma İzni

Uzun dönem ikamet izni ile çalışma izni hakkı kendiliğinden elde edilmez. Diğer ikamet izin sahibi yabancıların yaptığı gibi çalışma iznine sahip olabilmek için ayrı bir başvurunun yapılması gerekmektedir. Ancak yabancılar için bir çok avantaj barındıran uzun dönem ikamet izni, çalışma izni konusunda da yabancıya geniş haklar sağlamaktadır. Şöyle ki ;

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunun 10. Maddesinde düzenlendiği üzere, uzun dönem ikamet izni sahibi yabancı Türkiye’de süresiz çalışma imkanı sağlayan ‘süresiz çalışma iznine başvurabilir.’ Süresiz çalışma iznine sahip olunması ise özel kanunlardaki düzenlemeler hariç yabancıya Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanma imkanı sağlamaktadır.

Ancak kanun maddesinin devamında ‘yabancının başvuru şartlarını taşıması yabancıya mutlak hak sağlamaz.‘ düzenlemesine yer verilmiştir. Kanun koyucu bu düzenleme ile çalışma izni başvurularını değerlendirmede, idarenin takdir yetkisine vurgu yapmıştır.

Burada şuna da dikkat çekmek isteriz ki idarenin takdir yetkisi sınırsız değildir ve hukuk devletinin bir gereği olarak idarenini bütün işlemleri yargı denetimine tabiidir. Yani idarenin takdir yetkisi kullanması sebebiyle bir mağduriyete uğramışsanız, uzman avukatlara başvurarak mağduriyetinizi giderebilme imkanı elde edebilirsiniz.

Uzun Dönem İkamet İzninin Kısa Dönem İkamet İzninden Farkları

Uzun dönem ikamet izninin kısa dönem ikamet izninden farkları bulunmaktadır. Yazımızın başında da bahsettiğimiz gibi uzun dönem ikamet izni, bir yabancının sahip olabileceği en avantajlı hukuki statüdür. Uzun dönem ikamet izninin, kısa dönem ikamet izninden temel farklılıklarını gösterdiğimiz aşağıdaki tabloyu dikkatlerinize sunarız :

Uzun Dönem İkamet İzniKısa Dönem İkamet İzni
Uzun Dönem İkamet İzni yabancıya süresiz ikamet hakkı sağlarKısa Dönem İkamet İzni yabancıya belirli bir süre ikamet etme hakkı sağlar
Süresiz çalışma iznine başvurabilme imkanı sağlarSadece süreli çalışma iznine başvuru imkanı sağlar
Diğer ikamet türlerine nazaran yabancıya daha fazla haktan yararlanabilme imkanı sağlarYabancıya daha az haktan yararlanabilme imkanı sağlar
Uzun Dönem İkamet İzni alabilme şartları zordurKısa Dönem İkamet İzni alabilme şartları daha kolaydır
İkamet,
Seyahat,
Çalışma (süresiz çalışma izni almaları koşuluyla),
Yatırım,
Ticari Faaliyet,
Miras,
Taşınır ve Taşınmaz mal edinimi ve devredilmesi,
konularında Türk vatandaşlarının sahip oldukları haklardan yararlanabilirler.
İkamet,
Seyahat,
Çalışma (süresiz çalışma izni almaları koşuluyla),
Yatırım,
Ticari Faaliyet,
Miras,
Taşınır ve Taşınmaz mal edinimi ve devredilmesi,
konularında yabancılara mahsus hükümlerle bağlıdırlar.
Uzun Dönem İkamet İzninin Kısa Dönem İkamet İzninden Farkları Tablosu

Özet

Yukarıda ayrıntısıyla açıkladığımız üzere uzun dönem ikamet izni yabancılara bir çok haktan faydalanma imkanı sağlamaktadır. Bu sebeple bu ikamet iznine sahip olabilmek için bazı özel şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlardan özellikle 8 yıl kesintisiz olarak Türkiye’de bulunma şartına başvuru kişinin dikkat etmesi gerekmektedir.

Uzun dönem ikamet izninin sağlamız olduğu en büyük haklardan birisi de süresiz çalışma iznine başvurmaya imkan sağlamasıdır. Bu hakka sahip olan bir yabancı Türkiye’de yenilenmeye ihtiyaç duymayan çalışma izni sahibi olabilmektedir.

Uzun dönem ikamet iznine sahip olan yabancı kişinin bu izni kaybetmemeye özen göstermesi gerekmektedir. Bu izini 1 sene kesintisiz yurt dışında kalınması veya kamu güvenliği için ciddi tehdit edecek bir duruma gelmesi sebebiyle kaybedebilir.

Yazımızda ayrıntısıyla açıklamış olduğumuz uzun dönem ikamet izni başvurunuzu bir Avukat aracılığıyla yapabilirsiniz. AYBAR Hukuk Bürosu olarak alanında uzman avukat kadromuzla her türlü hukuki destek sağlamaktayız.

Uzun dönem ikamet izni kaç senede bir yenilenmeli ?

Uzun dönem ikamet izni, iptal edilmediği sürece herhangi bir yenileme başvurusuna ihtiyaç duymadan yabancı kişiye Türkiye’de yasal kalış hakkı sağlamaktadır.

Turizm ikamet izni ile kalanlar uzun dönem ikamet iznine başvuru yapabilirler mi ?

Evet. Turizm ikameti ile kesintisiz 8 sene Türkiye’de kalan bir yabancı uzun dönem ikamet iznine başvurabilir.

Uzun dönem ikamet izni sahibiyim, bu izin belgesi bana yasal çalışma izni hakkı da verir mi ?

Uzun dönem ikamet izni kişiye çalışma izni hakkı vermemektedir. Çalışma izni almak isteyen yabancı kişi ayrıca başvuru yapmalıdır.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir